(Personal Profile)  مشخصات فردی


Certificate No:971003-2

Date of Issue:2018/11/19

Full Name: MOHAMMAD SHARIFI
Date of Birth: 1977/03/10
Place of birth: RASHT
I.D Number: E45689767
شماره گواهینامه:2-971003

     تاریخ صدور: 1397/08/28

 نام و نام خانوادگی: محمد شریفی طرازکوهی
تاریخ تولد: 1355/12/19
 محل تولد: رشت
 شماره ملی: 2592783849

تصویر گواهینامه